Over deze Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, wanneer u een relatie met ons aangaat als klant of als leverancier, wanneer u bij ons solliciteert, wanneer u één van onze winkels bezoekt of wanneer u op een andere manier met ons in contact treedt. Ook staat in deze privacyverklaring beschreven waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we er ermee omgaan.
Wij vinden zorgvuldigheid belangrijk en hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze werkwijze erop neer dat we uw persoonsgegevens:
• alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen, waarvoor wij van u toestemming hebben gekregen, die vallen onder gerechtvaardigd belang of die voortvloeien uit onze wettelijke taak;
• niet met anderen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten;
• zorgvuldig beheren en beveiligen.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Steinberg Ringfabriek B.V., gevestigd aan Meent 3, 3011 JA Rotterdam, Nederland en Steinberg Ringfabriek Amsterdam B.V., gevestigd aan de Van Baerlestraat 15, 1071 AM, Amsterdam, Nederland, hierna gezamenlijk te noemen Steinberg, zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud van de verklaring of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan privacy@123gold.nl.
Deze privacyverklaring is van toepassing op onder andere (doch niet uitsluitend) de website en online shop van Steinberg (www.123gold.nl), op de producten, diensten en winkels van Steinberg in Nederland en op werving & selectie van medewerkers door Steinberg.

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Steinberg verwerkt persoonsgegevens om diverse diensten en taken goed te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt op basis van overeenkomst, wettelijke plicht, toestemming of op basis van gerechtvaardigd belang. Het gaat daarbij om de onderstaande activiteiten.

1. Het aangaan en onderhouden van zakelijke relaties, waaronder de verkoop en levering van ringen, sieraden en juwelen

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te leveren of werkzaamheden voor u te verrichten, u te factureren en efficiënt te communiceren over de uitvoeringsaspecten van onze overeenkomst.
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer, dan zijn persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag toe te sturen of een bestelling bij u te plaatsen, uw facturen te betalen en vlot en efficiënt met u te communiceren over overige aspecten van de overeenkomst.
Wij verwerken de persoonsgegevens die u via het contactformulier op deze website, bij een bestelling via de online shop of in één van onze winkels, of op andere wijze aan ons verstrekt. Het gaat dan om de volgende gegevens:

• Naam, titel(s) en aanhef;
• Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
• Gegevens ten behoeve van facturatie en betaling;
• Uw verlovings- en of trouwdatum of andere gegevens omtrent uw trouwerij;
• Teksten, symbolen of een scan van uw vingerafdruk ten behoeve van een gravure;
• Een kopie van uw paspoort of ander identiteitsdocument.

Wij bewaren gegevens voor zo lang als deze nodig zijn om te voldoen aan uw verwachtingen ten aanzien van het uitvoeren van de overeenkomst en het bieden van ondersteuning en service. Gegevens omtrent de verplichte (financiële) administratie worden voor een periode van ten minste zeven jaar bewaard.

2. Communicatie

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt, dan worden deze opgenomen in ons e-mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar aanvullende persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en om op uw verzoeken te reageren.

3. Werving en Selectie

Wanneer u reageert op een vacature bij Steinberg of op een andere wijze bij ons solliciteert, dan verwerken wij de gegevens die u ons toestuurt. Als uw sollicitatie leidt tot een arbeidsrelatie, dan worden de daarvoor noodzakelijke gegevens overgenomen in uw personeelsdossier. In andere gevallen ontvangt u van ons een afwijzing en worden uw gegevens binnen twee weken na de afwijzing vernietigd, tenzij wij van mening zijn dat uw sollicitatie op een later moment alsnog tot een dienstverband kan leiden, in welk geval wij uw toestemming zullen vragen om uw gegevens voor een langere periode te bewaren.

4. Camerabewaking

Wanneer u één van onze winkels bezoekt, dan wordt u gewezen op de videobewaking van onze filialen. Videobewaking wordt gebruikt om u en onze medewerkers in de verkoopruimte te beschermen tegen diefstal, fraude of beroving en om u een ongestoord verblijf te bieden zonder dat wij in de verkoopruimte veiligheidscontroles hoeven uit te voeren. De opnamen worden na maximaal 48 uur automatisch gewist. Voor het beheer van het videobewakingssysteem wordt een professioneel beveiligingsbedrijf ingeschakeld; deze partij heeft toegang tot de bewakingsbeelden. Daarnaast worden de beelden slechts gedeeld met derden (zoals de autoriteiten), wanneer daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

5. Gravure van uw vingerafdruk

Om het door u bestelde - op maat gemaakte - sieraad nog persoonlijker te maken, is het mogelijk deze te voorzien van een gravure van uw vingerafdruk (of die van uw partner). Om de vingerafdruk te kunnen gebruiken voor de gravure, zullen wij deze scannen en als elektronisch bestand opslaan bij uw bestelling. De vingerafdruk wordt gedeeld met onze Duitse orderverwerker en met de fabrikant van uw sieraad. Omdat een vingerafdruk behoort tot de categorie van bijzondere persoonsgegevens, zullen wij u bij de opdrachtbevestiging vragen om uw expliciete toestemming om de vingerafdruk op te slaan en deze te delen met genoemde partijen. Bovendien geldt voor vingerafdrukken een beperkte bewaartemijn: het elektronische bestand met de vingerafdruk wordt direct na vervaardiging van uw sieraad vernietigd.

Derden

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien hierbij persoonsgegevens verwerkt worden, gebeurt dit op basis van een zogenaamde verwerkersovereenkomst, waarin onze uitgangspunten voor de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens zijn vastgelegd. Voor verwerking van uw bestelling worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan een in Duitsland gevestigde orderverwerker, die uw persoonlijke gegevens voor ons beheert. De betreffende gegevens worden aan derden doorgegeven de uitvoering van de hierboven vermelde diensten, d.w.z. aan leveranciers voor de verwerking van de zending, aan reclamebureaus voor de distributie van rechtstreekse reclame of aan kredietverstrekkers of incassodiensten voor de controle van de kredietwaardigheid, de identiteit of voor de invordering van schuldvorderingen.

Beveiliging

Steinberg heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens passend en adequaat te beschermen. Zo worden uw persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers, die zich fysiek op EU-grondgebied en binnen Europese jurisdictie bevinden. Daarnaast gebruiken wij diverse digitale beveiligingstechnologieën, zoals: encryptie van gegevens, firewalls en beveiligde servers om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet ongeautoriseerd worden verwerkt. Al onze medewerkers instrueren wij voorts over organisatorische beschermingsmaatregelen, zoals: een datalekprotocol, de inhoud van onderhavige Privacyverklaring en de noodzaak om wachtwoorden en/of apparaten voortdurend te beschermen.

Website bezoek

Wanneer u onze website gebruikt, worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. De analyses van deze logfiles worden uitsluitend ter verbetering van de website en de gerelateerde dienstverlening van Steinberg gebruikt en gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Cookies en Trackers

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Trackers zijn technieken die door aanbieders van online diensten worden gebruikt om hun diensten en advertentieaanbod optimaal af te stemmen op gebruikers. Deze website maakt gebruik van de diensten van Google voor het bijhouden van statistieken en het aanbieden advertenties op maat. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de diensten van eKomi voor het verzamelen van feedback van klanten en van etracker voor het verzamelen van gebruiksgegevens over de website. Met de inzet van deze diensten wordt informatie over uw bezoek aan de website gedeeld met Google, eKomi en etracker. Voor meer informatie over de manier waarop door deze aanbieders met uw gegevens wordt omgegaan, zie de betreffende pagina’s van Google [https://policies.google.com/privacy], eKomi [http://www.ekomi.co.uk/nl/privacy/] en Etracker [https://www.etracker.com/en/data-privacy/].

Uw rechten

U heeft de volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:

• Het recht op inzage. U kunt een verzoek doen uw persoonsgegevens in te zien. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor u geen recht op inzage heeft;
• Het recht op aanpassing van uw persoonlijke gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
• Het recht om vergeten te worden. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor wij toch uw gegevens moeten bewaren of verwerken, bijvoorbeeld als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.
• Het recht om bezwaar te maken of een beperking van de verwerking te verzoeken. Wederom geldt dat wij onder bepaalde omstandigheden niet aan dit verzoek hoeven te voldoen;
• Het recht op data-portabiliteit. Dit betekent dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens op een gebruikelijke en gestructureerde wijze te ontvangen en dat u het recht heeft om de data over te hevelen naar een andere aanbieder van een vergelijkbare dienst;
• Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
• Het recht om een bezwaar of klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens);
• Het recht om uw toestemming weer in te trekken voor de verwerkingen waar uw expliciete toestemming voor vereist is. Wederom geldt dat onder bepaalde omstandigheden, wij gerechtigd zijn om de verwerking van uw data voor te zetten, vooral indien de verwerking noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Vragen, verzoeken of klachten

Indien u vragen, verzoeken of klachten heeft met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen, per e-mail via: privacy@123gold.nl, of door een brief te sturen naar:

Steinberg Ringfabriek B.V.
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Meent 3
3011 JA Rotterdam

Nederland Steinberg Ringfabriek Amsterdam B.V.
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Van Baerlestraat 15
1071 AM Amsterdam
Nederland

Wijzigingen privacystatement

Steinberg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor een mogelijke update. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 11 juli 2018.